Jakie czynności należy wykonać po śmierci bliskiej osoby?

Śmierć bliskiej osoby to bardzo bolesne wydarzenie w życiu każdego człowieka. Ból często potęguje także konieczność kontaktu z wieloma instytucjami w celu domknięcia kwestii administracyjnych. Jakie kroki należy podjąć w pierwszej kolejności?

Uzyskanie karty zgonu

Pierwszym dokumentem, który trzeba uzyskać jest karta zgonu. Jeśli śmierć nastąpiła w placówce szpitala, wydaje ją lekarz prowadzący, jeśli zaś do zgonu doszło w domu, należy wezwać albo lekarza rodzinnego, albo pogotowie ratunkowe (po godzinie 18:00, a także w wolne od pracy dni). Mając już kartę zgonu, możemy skontaktować się z zakładem pogrzebowym, który zajmie się zabraniem ciała i czynnościami związanymi z pochówkiem.

Powiadomienie Urzędu Stanu Cywilnego

Kolejny krok to zgłoszenie zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego, właściwym ze względu na miejsce śmierci. Należy to zrobić w ciągu trzech dób od dnia śmierci, chyba że zgon nastąpił w wyniku zakaźnej choroby, wówczas mamy na to 24 godziny. Do karty tej należy dołączyć dowód osobisty zmarłego, odpis aktu urodzenia (jeśli mamy do czynienia ze śmiercią dziecka), a także wniosek o wydanie skróconych odpisów aktu zgonu.

Pozyskanie zasiłku pogrzebowego

Zasiłek pogrzebowy należny jest osobie lub instytucji, która pokryła koszty pochówku. Zazwyczaj jest on przeznaczany bliskiej rodzinie, choć może być przekazany także domowi pomocy społecznej lub pracodawcy. Najczęściej formalności związane z wypłatą tego świadczenia są dopełniane przez domy pogrzebowe, które są do tego upoważniane przez osoby najbliższe zmarłemu. Aby otrzymać zasiłek, niezbędne są m.in. następujące dokumenty:

– karta zgonu,

– dokument tożsamości osoby zmarłej (dowód osobisty),

– zaświadczenie z miejsca pracy o zatrudnieniu (NIP i PESEL) albo zaświadczenie o ostatnim odcinku emerytury/renty.

Kwota zasiłku pogrzebowego w roku 2019 to maksymalnie 4000 zł.

Odprawa pośmiertna lub renta rodzinna

Gdy osoba zmarła miała obowiązującą umowę o pracę, bliskim jej osobom, m.in. małżonkowi, przysługuje pośmiertna odprawa, a wysokość tej kwoty zależy od stażu pracy w przedsiębiorstwie. Renta natomiast przysługuje po tej osobie, która w momencie śmierci dysponowała prawem do emerytury albo renty. Prawo do takiego świadczenia mają m.in. dzieci własne oraz przysposobione, wnuki i rodzeństwo oraz wdowa (wdowiec).Wróć na bloga